SIK KULLANILANLAR - İşkur İşveren Hizmetleri

Ülkemizde mesleki eğitimin işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu işgücünü karşılamadaki eksikliği, sermaye yoğun yatırımların önem kazanmasıyla üretim biçiminin yapısal değişikliği, yeni teknolojilerin giderek daha yoğun bir şekilde kullanılması, işgücünün mevcut mesleki bilgi ve becerisinin geçersiz hale gelmesine neden olmakta ve bu unsurlar işgücünün yeni beceriler kazanmasını gerektirmektedir.
Bu nedenle, yaşam boyu eğitim anlayışı çerçevesinde İŞKUR’ un sunduğu işgücü uyum hizmetleri daha da önem arz etmektedir. Kurumumuzun eğitim ve istihdam konusunda işverenlerimiz ile eğitim kuruluşları arasında işbirliği yapmasını zorunlu kılmaktadır.

İŞKUR’un işverenlerimize sunmuş olduğu hizmetleri özetle aşağıdaki altında toplayabiliriz;

A) İstihdam Garantili İşgücü Yetiştirme Kursları,
B) UMEM - Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi Kursları,
C) İşbaşı Eğitim (Staj) Programları,
D) Ağır ve Tehlikeli İşler Kapsamındaki Sertifika Programları,

Söz konusu hizmetlerimiz aşağıda ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.

A) İstihdam Garantili İşgücü Yetiştirme Kursları ve UMEM Kursları

İşe göre eleman bulmakta sıkıntı çekiyorsanız, istihdam edeceğiniz işçinin mesleki sertifikasının olmasını istiyor ve iş öğrenme maliyetine katlanmak istemiyorsanız size yardımcı olabiliriz. Bunun için en az % 50 istihdam taahhüdünde bulunmanız yeterli.
Özellikle işletmenin yeni kuruluş aşamasındaki işçi ihtiyaçlarında veya yıllık eksilen işçi sayınız kadar alacağınız işçi alımlarında, istihdam taahhüdünde bulunmanız durumunda iş öğrenme maliyeti Kurumumuzca karşılanmaktadır.

Söz konusu kurs programları yoluyla alınan işçi alımlarındaki avantajlar;
1.) Mesleğe ve işin niteliğine göre işçi yetiştirilmesi sağlanacak,
2.) Meslek sertifikası olan işçi istihdam etme imkânı sağlayacak(Özellikle ağır ve tehlikeli işler kapsamında çalışacakların mesleki sertifikalarının bulunması kanuni zorunluluktur),
3.) İstihdamını düşündüğünüz işçinin performansını, çalışma disiplinini işbaşında görme imkânı sağlayacak ve işe uygun görmediğiniz kişiyi almak zorunda kalmayacaksınız.

Program süresince kursiyerlere günlük 20.-TL kursiyer ödenmesi, kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığına karşı SGK’ ya primlerinin yatırılması Kurumumuzca yapılacaktır. (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız)

B) UMEM - Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi

İşgücü piyasasında arz-talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmeyi amaçlayan Uzmanlaştırılmış Meslek Edindirme Merkezleri projesi(UMEM) başlatılmıştır. UMEM veya diğer bir adıyla Beceri’10 projesi, bir beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliğidir. Projenin tarafları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü (MEB-ETÖGM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) olup, taraflar arasında bir protokol imzalanmıştır. Proje ile, işsizlere beceri kazandırılarak meslek edindirilmesi, sanayi kuruluşlarının ve işletmelerin nitelikli, yetişmiş işgücü ihtiyacının karşılanması ve Türkiye’de işsizliğin azaltılması amaçlanmıştır. UMEM Programları işverenin talebine göre iki farklı programda düzenlenebilmektedir. Söz konusu programlar;
1) Niyet mektubuyla önceden nitelikli işgücünün yetiştirilmesine dayalı kurs programları,
2) Katılımcı sayısının 10 kişinin altında da olabileceği, ayrıca işverenin talebi doğrultusunda eğitmenlerin de ücretsiz olarak görevlendirileceği ve kursun eğitmen nezaretinde sürdürüleceği uygulamalı işyeri eğitimi esaslı kurs programları,
olarak ikiye ayrılmaktadır. (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız)

C) İşbaşı Eğitim Programları

İşsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını teminen Kurumca belirlenen asgari şartları taşıyan işyerlerinde işbaşında eğitilmesine yönelik programlardır.
Bir mesleği olmakla birlikte, yeni mezun olması veya uzunca bir süre kendi mesleğinde çalışma olanağı bulamayan ve mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve tecrübesini artırmak isteyen işsizlerin, mesleklerini geliştirebileceği işletmelerde, mesleği ile ilgili alanlarda en fazla 6 ay süre ile işletmeden herhangi bir ücret almaksızın iş deneyimi ve işletme kültürü kazanma amacıyla düzenlenen programlardır.
Program boyunca, stajyere İŞKUR tarafından günlük 25.-TL ödenmekte ve Genel Sağlık Sigortası ve İş Kazası ve Meslek Hastalığı’na karşı sigortaları yapılmaktadır. Ayrıca, program sonunda işletme yetkilisi ve İŞKUR’un birlikte imzaladıkları stajyer belgesi düzenlenerek stajyere verilmektedir. Staj programlarında istihdam garantisi yoktur. Ancak, işverenin istemesi durumunda staj süresinin sonunda stajyeri işe alabilir.
Söz konusu programın amacı, işverenlerin tecrübeli işçi taleplerinin karşılanması ve işçilerin de yeni mezun olmasından kaynaklanan tecrübe eksikliği veya uzunca bir süre kendi mesleğinde çalışma olanağı bulamaması nedeniyle mesleki gelişimini sağlamak suretiyle istihdam edilebilirliğinin artırılmasıdır. (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız)

D) Ağır ve Tehlikeli İşler Kapsamındaki Sertifika Programları

İstihdamın artırılması kadar, korunması da büyük önem taşımaktadır. Bilindiği üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Çalışanların Eğitimi başlıklı 17. Maddesinin 5. fıkrası gereğince “Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.” hükmü yer almaktadır. Bu nedenle, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerde çalışanların mesleki belgeli olmaları zorunlu olup, söz konusu Kanun maddesine aykırı davranış durumlarında işverenlere aynı kanunun 26/ğ maddesinde öngörülen idari para cezası (2013 yılı için 1.000 TL) uygulanmaktadır.
Dolayısıyla, hem işverenlerimizin kanuni zorunluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olarak idari para cezalarına muhatap olmalarını önlemek ve hem de işçilerimizin işsiz kalmalarının önlenmesi ile işten ayrılmaları durumunda istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla, işbaşında eğitim kapsamında, yasanın verdiği yetkiye dayanılarak Kurumumuzca sertifika programı düzenlenmektedir.
İstihdamın korunması amacına yönelik bu faaliyetlerimizle hem işverenlerimize hem de işçilerimize yardımcı olunmak suretiyle, Kanunun Kurumumuza verdiği görevi yerine getirmeye çalışmaktayız. Söz konusu sertifika programları ücretsiz olarak düzenlenmekte ve işverenlerimizden / işçilerimizden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.(Ayrıntılı bilgi için tıklayınız)

- SGK İŞVEREN PRİM TEŞVİKİ (6111 sayılı kanuna göre);

Bilindiği üzere, Kurumumuzun kuruluş amaçlarından biri de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmaktır. Bu bağlamda, 6111 sayılı Kanun ile getirilen ve Kurumumuzun işverenlere sunduğu işgücü temin etme hizmeti ve istihdamla bağlantılı teşviklere ilişkin düzenlemeler hakkında işletmelerimizin bilgilendirilmelerinin uygun olacağı düşünülmüştür.

6111 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile, Kanunda belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde, işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere işverenlere 6 ay ile 48 ay arasında değişen sürelerde, işçinin prime esas kazancı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işsizin işe alındığı tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Ayrıca, söz konusu yasada, işçinin Türkiye İş Kurumun kayıtlı işsizler arasından(veya Kurum aracılığı ile) işe başlatılması halinde ilave 6 aylık süre ile teşviş uygulamasından faydalanılmaktadır. Teşvik uygulamasına ilişkin yararlanma koşulları ve aranan şartlara ilişkin, Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Açıklamalar doğrultusunda hizmetlerimizden yararlanmak istemeniz halinde lütfen bizi arayın!


Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Tel: 0 264 2744610 – 11 (Dahili 117-118)
Fax: 0 264 2778020
 

 

 


Müracaat Dilekçeleri
İşyeri açarken istenen belgeler
Esnaf Olma Şartları
Ustalık Belgesi
Yıllık Aidat Gecikme Zammı Tabl.
İşkur İşveren Hizmetleri

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Sakarya Valiliği
Sosyal Güvenlik Kurumu
Tesk
Kosgeb
Marka
SMMMO
Bilirkişilik Temel Eğitimi

Video Galerisi
Fotoğraf Galerisi
İstek ve Şikayetler
Bilgi Edinme Formu
Ziyaretçi Defteri
Sık Sorulan Sorular